MOOIELIGHT, Inc. (“Mooielight”) respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van haar gebruikers hetzelfde. In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act van 1998, waarvan de tekst te vinden is op de website van het US Copyright Office op: http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf , en specifiek in overeenstemming met 17 USC § 512(c)(3), zal Mooielight snel reageren op claims van inbreuk op het auteursrecht die zijn gepleegd met behulp van de Mooielight-service en/of enige Mooielight-website (de “Site”) als dergelijke claims worden gemeld aan Mooielight’s Aangewezen Copyright Agent hieronder aangegeven.

DMCA-kennisgeving van vermeende inbreuk (“kennisgeving”)

Als u een auteursrechteigenaar bent, gemachtigd bent om namens iemand op te treden, of gemachtigd bent om te handelen onder enig exclusief recht onder auteursrecht, meld dan vermeende inbreuken op het auteursrecht die plaatsvinden op of via de Site door een DMCA-kennisgeving van vermeende inbreuk in te vullen en deze te bezorgen aan Aangewezen Copyright Agent van Mooielight. Na ontvangst van de Kennisgeving zoals hieronder beschreven, zal Mooielight naar eigen goeddunken elke actie ondernemen die zij passend acht, inclusief het verwijderen van de betwiste inhoud van de Site. Houd er rekening mee dat als u niet voldoet aan alle vereisten van deze sectie en van 17 USC § 512(c)(3) uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet geldig is.

 • Identificeer het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden, of – als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken onder uw kennisgeving vallen – kunt u een representatieve lijst verstrekken van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan u beweert dat er inbreuk is gemaakt.
 • Identificeer het materiaal of de link waarvan u beweert dat deze inbreuk maakt (of het onderwerp is van inbreukmakende activiteit) en waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, inclusief ten minste, indien van toepassing, de URL van de link die op de site wordt weergegeven of de exacte locatie waar dergelijk materiaal kan gevonden worden.
 • Geef uw bedrijfslidmaatschap (indien van toepassing), postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres op.
 • Neem beide van de volgende verklaringen op in de hoofdtekst van de kennisgeving:
  • “Hierbij verklaar ik dat ik te goeder trouw van mening ben dat het betwiste gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet (bijvoorbeeld als redelijk gebruik).”
  • “Hierbij verklaar ik dat de informatie in deze Verklaring nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat ik de eigenaar ben van, of gemachtigd ben om namens de eigenaar te handelen, van het auteursrecht of van een exclusief recht onder het auteursrecht dat naar verluidt geschonden.”
 • Geef uw volledige wettelijke naam en uw elektronische of fysieke handtekening op.
 • Lever deze Verklaring, met alle items ingevuld, in bij Mooielight’s Designated
  10685-B Hazelhurst Dr. # 29032
  Houston, TX 77043
  [email protected] mooielight.com

DMCA-tegenkennisgeving van vermeende inbreuk

Als u van mening bent dat uw inhoud die is verwijderd (of waartoe de toegang was uitgeschakeld) geen inbreuk maakt, of dat u toestemming heeft van de houder van het auteursrecht, de vertegenwoordiger van de houder, of op grond van de wet, om het materiaal in uw inhoud te plaatsen en te gebruiken, je mag een sturen Tegenbericht met daarin de volgende informatie aan Mooielight’s Copyright Agent:

 • Uw fysieke of elektronische handtekening;
 • Identificatie van de inhoud die is verwijderd of waartoe de toegang is uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of een verkeerde identificatie van de inhoud; en
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale rechtbank in Alachua County, Florida, en een verklaring dat u de betekening van het proces accepteert van de persoon die de vermeende inbreuk heeft gemeld .

Als een Tegenbericht wordt ontvangen door de Copyright Agent, kan Mooielight een kopie van het Tegenbericht naar de oorspronkelijke klagende partij sturen om die persoon te informeren dat het de verwijderde inhoud mag vervangen of het uitschakelen ervan binnen tien werkdagen kan beëindigen. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een rechtszaak aanspant om een gerechtelijk bevel in te dienen tegen Mooielight of de persoon die vermeend inbreukmakende inhoud heeft geplaatst, kan de verwijderde inhoud worden vervangen, of de toegang ertoe worden hersteld, binnen tien werkdagen of meer na ontvangst van de Tegenkennisgeving.

Mooielight-beleid ten aanzien van herhaalde inbreukmakers

Mooielight tolereert of tolereert geen inbreuk op het auteursrecht of enige schending van de intellectuele eigendomsrechten van Mooielight of anderen. Mooielight behoudt zich het recht voor om de toegangs- en/of gebruiksrechten te beëindigen van een persoon van wie is vastgesteld dat deze een ‘herhaalde inbreukmaker’ is op de auteursrechten van Mooielight of anderen. Mooielight behoudt zich het recht voor om de criteria te definiëren op basis waarvan Mooielight zal bepalen dat een persoon een ‘herhaalde inbreukmaker’ is. In het geval dat ‘recidiverende inbreukmaker’ is gedefinieerd in de wet, wet of regelgeving zoals van toepassing op 17 USC § 512, zal Mooielight die definitie als minimumstandaard hanteren. Zonder het recht van Mooielight om ‘herhaalde inbreukmaker’ te definiëren als algemene regel te beperken, zal Mooielight een ‘herhaalde inbreukmaker’ definiëren als elke persoon of entiteit over wie Mooielight twee of meer DMCA-meldingen van vermeende inbreuk heeft ontvangen. Mooielight zal alle relevante feiten en omstandigheden in aanmerking nemen bij het bepalen of beëindiging van de toegang en/of gebruiksrechten van een ‘herhaalde inbreukmaker’ passend is.

ONGEACHT OF MOOIELIGHT DE TOEGANG EN/OF HET GEBRUIK VAN VOORRECHTEN VAN ENIGE PERSOON OF ENTITEIT BEINDIGT, ‘HERHALEN INBRENG’ OF ANDERSZINS, DOET MOOIELIGHT OP GEEN ENKELE WIJZE AF VAN ENIG RECHT OM EEN BESCHIKBAAR VERHAALSMOGELIJK OF ENIG RECHT VAN INFECTIE TEGEN CORRECTIES TE UITOEFENEN OVERTREDERS, NOCH ZAL MOOIELIGHT SCHADEVERGOEDING OF JURIDISCHE VERTEGENWOORDIGING BIEDEN AAN ENIGE VERMEENDE INBREKER IN ENIGE HANDELING DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN EEN WEBSITE OF DIENST VAN MOOIELIGHT, BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK BESCHREVEN IN DEZE KENNISGEVING.